Unikátne GEO vyhľadávanie na Realitny.sk!

Top Reality.sk

Právna pomoc ?


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PORTÁLU REALITNY.SK

  Článok 1.
Základné pojmy

        1.    Prevádzkovateľ
               Spoločnosť ICD media, s. r. o.., so sídlom Poludníková 3246/5 , 821 02 Bratislava, IČO 44 201 231 zapísaná v
               Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo:  52719/B (ďalej  
               len „Prevádzkovateľ“),  je prevádzkovateľom internetovej služby realitného portálu Realitny.sk na adrese
               www.realitny.sk (ďalej len „Realitny.sk“) a ako jediná a oprávnená k poskytovaniu predaju služieb na
               Realitny.sk

        2.    Služba    
 
              Pre účely týchto Obchodných podmienok sa službou rozumie poskytovanie prístupu a využívanie funkcií  
               (definovaných v balíkoch služieb alebo reklamných formátov) na internetovom portáli Realitny.sk

3.     Klient
        Klient je každá fyzická a právnická osoba (zväčša realitná kancelária), ktorá využíva služby internetového  
        portálu Realitny.sk

4.     Návštevník
        Návštevníkom je každá fyzická osoba, ktorá navšívila webové sídlo Realitny.sk

5.     Všeobecné obchodné podmienky
Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a tretích strán  pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa. VOP sú taktiež neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom a Klientom a sú zverejnené a dostupné v písomnej forme v mieste sídla Prevádzkovateľa a v elektronickej forme na adrese www.realitny.sk.

VOP sú záväzné pre všetkých používateľov služieb Prevádzkovateľa a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, ako napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákonník a medzinárodných zmlúv resp. dohôd a zvyklostí.

Článok 2.
Služby pre návštevníka

1.     Poskytované služby
Služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Návštevníkom, sú bezplatné. Služby zahrňajú možnosť vyhľadávania a prezerania realitných ponúk ktorý na webovom portáli prevádzkovatela zadal Klient.

2.     Návštevník môže prehľadávať zverejnený obsah portálu Realitny.sk, avšak pri podozrení prevádzkovateľa, že sa návštevník pokúša o narušenie služieb alebo prevádzku Realitny.sk má tento právo na blokovanie prístupu návštevníka bez predošlého upozornenia.

Článok 3.
Služby poskytované Klientom

        1.     Prevádzkovateľ umožní registráciu Klientov (zväčša realitných kancelárií) priamo na stránke portálu Realitny.sk.
                Ak klient splní všetky podmienky registrácie Prevádzkovateľ aktivuje klientovi účet, čím sa považuje za aktívny a
                klient môže využívať zvolené služby Realitny.sk.

2.     Klient po aktivácií môže zadávať ponuky nehnuteľností, spravovať aktívnu ponuku nehnuteľností, kontaktné údaje o svojej spoločnosti a o realitných makléroch.

3.     V prípade, ak by sa Klient pokúšal o narušenie služieb prevádzkovateľa alebo pri využívaní služieb postupoval v rozpore s ďaľšími bodmi VOP, ma Prevádzkovateľ právo o pozastavenie účtu a prístupu služieb prevádzkovateľa pre klienta bez upozornenia. Prevádzkovateľ môže klienta písomnou (formou emailu, faxu alebo listu) alebo telefonickou formou upozorniť na nedostatky a po ich ostránení opäť aktivovať účet a tým pádom povoliť Klientovi opätovne využívať služby prevádzkovateľa

4.     Všetok obsah internetového portálu Realitny.sk (inzertné ponuky, články, fotografie, obrázky, ilustrácie, audio alebo video klipy, webdizajn, programovacie skripty alebo kódy) podlieha zákonu č. 618/2003 Z. z. autorský zákon v platnom znení a ostatným všeobecne záväzným právnym predpisom a je majetkom Prevádzkovateľa, resp. jeho zmluvných partnerov

5.     Za obsah uverejnených inzerátov, reklamných bannerov, informácií uvedenej v profile Klienta a realitných maklérov klienta nesie plnú zodpovednosť Klient. Prevádzkovateľ nemá povinnosť skúmať tento obsah, konkrétne skúmať, či nepoškodzuje záujmy tretích strán. Za nároky tretích strán, ktoré by v tejto súvislosti boli voči Prevádzkovateľovi vznesené, zodpovedá výhradne Klient, ktorý sa zaväzuje tieto nároky znášať v celom rozsahu.

6.     Pokiaľ sú v rámci zverejneného obsahu používané ochranné registrované značky, dáva Prevádzkovatelovi automaticky Klient povolenie k používaniu týchto značiek. Klient týmto zaručuje, že má oprávnenie používať tieto ochranné značky, a Prevádzkovateľ nemá povinnosť ďalej túto vec skúmať.

7.     Klient sa zaväzuje, že nebude uverejňovať obsah, ktorý je v rozpore s platnými právnymi predpismi, dobrými mravmi, či so všeobecne platnými morálnymi princípmi.

8.     Klient sa zaväzuje, že žiadne z uverejnených informácií úmyselne nevyplnil nepravdivo. Zároveň sa zaväzuje, že nebude uverejňovať informácie, o ktorých si je v čase uverejnenia vedomý, že nie sú aktuálne.

9.     Klient sa zaväzuje, že u inzerátov, v časti venovanej fotografiám nehnuteľnosti, nebude uverejňovať taký fotografický materiál, ktorý bezprostredne nesúvisí s ponúkanou nehnuteľnosťou (akýkoľvek iný grafický materiál), pričom akceptuje, že podmienkou pre zverejnenie ponuky je vloženie aspoň 1 fotografie k ponúkanej nehnuteľnosti.

10.   Klient akceptuje, že každá ponuka nehnuteľnosti musí mať zadefinovaného práve jedného konkrétneho makléra, ktorý je určený ako primárny  kontakt danej nehnuteľnosti pre Návštevníka.

11.   Klient sa zaväzuje, že nebude uverejňovať ten istý inzerát súčasne viackrát.

12.   Klient sa zaväzuje, že na portáli Realitny.sk nebude konať s úmyslom spôsobiť škodu prevádzkovateľovi alebo inému Klientovi, čo by prevádzkovateľ riešil pozastavením konta Klienta.

13.   Prevádzkovateľ má právo nezverejniť prípadne odstrániť taký obsah, ktorý je v rozpore s VOP a zároveň má Prevádzkovateľ právo odstrániť akýkoľvek obsah, o ktorom usúdi, že negatívne ovplyvňuje služby poskytované ostatným Klientom.

Článok 4.
Objednanie Služieb a vznik obchodbného vzťahu

1.     Registrácia na Realitny.sk
Registráciou na Realitny.sk klient potvrdil záujemem využívať služby prevádzkovateľa a potvrdil akceptáciu týchto VOP.

2.     Pri registrácií spoločnosti si Klient zvolí niekotú z ponúkaných balíkov služieb prevádzkovateľa, čím deklaruje záujem využívať služby, ktoré sú obsahom vybraného balíka služieb

3.     Pri registrácií novej spoločnosti (unikátne IČO, pod ktorým ešte prevádzkovateľ neeviduje žiadnu registrovanú fyzickú alebo právnickú osobu) je Klientovi poskytnuté bezplatné využívanie vybraného balíka služieb po dobu 1 mesiaca na testovacie účely.

4.     Po uplynutí 1 mesiaca od registrácie Prevádzkovateľ vyzve Klienta na objednanie balíka služieb alebo vyjadrenie k ďaľšiemu používaniu Služieb Prevádzkovateľa. Klient svoj záujem pokračovať vo využívaní služieb Prevádzkovateľa vyjadrí formou objednávky alebo zmluvy.

5.     Služby Prevádzkovateľa sa objednávajú na základe písomnej (list, fax, e-mail) alebo telefonickej Objednávky so všetkými požadovanými náležitosťami alebo vyplnením príslušného formulára.

6.     Prevádzkovateľ je pred akceptáciou Objednávky oprávnený si telefonicky, faxom alebo inou formou potvrdiť u Klienta údaje uvedené na Objednávke a v prípade pochybností má právo od Klienta požadovať doplňujúce údaje a ďalšie kontaktné údaje (najmä telefonický kontakt na štatutárneho alebo iného oprávneného zástupcu Klienta).

7.     Klient zadaním Objednávky Prevádzkovateľovi vyslovuje súhlas s prípadným zverejnením svojich osobných údajov Prevádzkovateľom v prípade, ak si toto vyžaduje charakter Služby, ktorú si Klient  u Prevádzkovateľa objednal.

8.     Klient je oprávnený úplne alebo čiastočne zrušiť konkrétnu Objednávku resp. objednané Služby pred ich poskytnutím zaslaním e-mailovej alebo písomnej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle úplne alebo čiastočne zrušiť Objednávku resp. objednané Služby.

9.     Ak má Klient objednané Služby, ktorých trvanie presahuje jeden mesiac, a Klient ich zruší po zaplatení ich ceny (predplatené Služby na dobu dlhšiu ako jeden mesiac, napr. ročné balíky Služieb), Prevádzkovateľ vráti Klientovi najneskôr do 14 dní čiastku vo výške rozdielu medzi zaplatenou cenou za Služby a cenou skutočne poskytnutých Služieb určenou podľa skutočnej doby poskytovania Služieb a jednotkovej ceny Služieb podľa Cenníka.

10.   Ak Klient zruší objednané Služby počas ich poskytovania, a ak ide o Služby, ktorých cena sa fakturuje až po ich poskytnutí, Prevádzkovateľ má nárok na cenu za skutočne poskytnuté Služby za celú dobu ich poskytovania určenú podľa Cenníka.

11.   Klient, ktorý platí mesačný paušál za používanie služieb Prevádzkovateľa (nie zľavnené predplatené balíky služieb) má možnosť medzi mesiacmi meniť využívaný balík služieb. Klient je povinný od 15. dňa mesiaca upovedomiť o tejto skutočnosti prevádzkovateľa formou emailu na adresu kancelaria@realitny.sk. Zmeny sa aplikujú od najbližšieho mesiaca od doručenia preobjednávky služieb (pokiaľ túto informáciu Prevádzkovateľ dostal do 15 dňa mesiaca predchádzajúceho) a fakturácia služby v danom mesiaci už bude podľa platného cenníka pre novo zvolený balík služieb.

12.   Klient môže zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť registráciu.

Článok 5.
Zverejnenie ponúk nehnuteľnosti

1.     Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť zadanú ponuku tak, aby bola v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov.

2.     Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo nezverejniť:

a.     informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi,

b.     prezentáciu viacerých ponúk v rámci jedného inzerátu,

c.     neúplné, zavádzajúce alebo nepravdivé údaje uvedené v ponuke,

d.     informácie o produktoch a službách Klienta, ktoré majú charakter reklamy alebo propagácie v akejkoľvek forme,

e.     informácie, ktoré môžu poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo iných tredích strán,

f.      duplicitné ponuky,

g.     ponuky, ktoré neobsahujú aspoň 1 fotografiu ponúkaného objektu, resp. Prevádzkovateľ zistí, že daná fotografia nemá súvis s ponúkanou nehnuteľnosťou,

h.     Ponuku nehnuteľnosti, ktorá nemá priradeného makléra.

Článok 6.
Trvanie Zmluvy, zánik zmluvného vzťahu

1.     Zmluvný vzťah sa uzatvára zvyčajne na dobu určitú s účinnosťou odo dňa jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ak v Zmluve nie je uvedené inak.

2.     Ak v Zmluve nie je uvedené inak, Zmluvu je možné pred uplynutím doby jej platnosti ukončiť:

a.     písomnou dohodou Zmluvných strán,

b.     písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo Zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení písomnej výpovede,

c.     odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán, ak druhá Zmluvná strana poruší svoje povinnosti podľa Zmluvy podstatným spôsobom.

3.     Písomná výpoveď resp. písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy musí byť doručené druhej Zmluvnej strane na jej adresu uvedenú v Zmluve, resp. na inú adresu tejto Zmluvnej strany, ktorú táto Zmluvná strana písomne oznámi druhej Zmluvnej strane.

Článok 7.
Cena Služieb a platobné podmienky

1.     Sadzba ceny za objednané Služby je kalkulovaná podľa Cenníka platného v deň objednania Služieb. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmien Cenníka. Platnosť nového Cenníka začína dňom jeho zverejnenia na webovej stránke Realitny.sk, ak nie je v Cenníku uvedené inak.

2.     Všetky ceny uvedené v Cenníku sú čiastkami, ktoré nezhŕňajú daň z pridanej hodnoty (DPH), pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Sadzba DPH je stanovená podľa platného zákona a je v daňových dokladoch osobitné vyčíslená.

3.     Faktúra (daňový doklad) je Prevádzkovateľom zvyčajne vystavená po sprístupnení Služieb Klientovii resp. na začiatku obdobia, na ktoré si Klient objednal Služby. Faktúra bude vystavená na celé obdobie, na ktoré si Klient využívanie Služieb objednal. Doba splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, ak v Zmluve nie je uvedené inak.

4.     Klient sa zaväzuje uhradiť Prevádzkovateľovi za poskytnuté Služby cenu uvedenú v Zmluve a/alebo Objednávke a/alebo Cenníku.

5.     V prípade ak sa Klient dostane do omeškania s úhradou fakturovanej čiastky, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať Klientovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania a pri omeškaní presahujúcom 7 dní je Prevádzkovateľ oprávnený dočasne, až do zaplatenia fakturovanej čiastky, pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb. Ak Prevádzkovateľ pozastaví Klientovi poskytovanie Služieb z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete alebo z iných dôvodov uvedených v týchto VOP, nie je povinný poskytnúť Klientovi žiadnu náhradu za ním objednané Služby, ktoré nemohol počas tohto pozastavenia využívať. Nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

6.     V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade nových Klientov a Klientov, u ktorých existuje riziko, že by cena Služieb nemusela byť uhradená riadne a včas, je Prevádzkovateľ oprávnený žiadať zálohu alebo platbu vopred na základe vystavenej zálohovej faktúry s dátumom splatnosti najneskôr v deň, ktorý je označený ako začiatok používania Služieb. V prípade, že platba nebude uskutočnená, Prevádzkovateľ má právo odmietnuť Klientovi objednané Služby sprístupniť.

Článok 8.
Práva a povinnosti Zmluvných strán

1.     Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytovať Služby v najvyššej možnej kvalite.

2.     Rozsah využívaných Služieb je závislý od typu objednaného balíka Služieb, ktoré sa Klient rozhodne využívať.

3.     Klient  má výlučné právo prístupu k objednaným Službám. Prístup k objednaným Službám je chránený jedinečným prihlasovacím menom a heslom. Klient je povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou.

4.     Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť rozsah a/alebo špecifikáciu Služieb a skladbu Balíku služieb podľa vlastného uváženia.

Článok 9.
Reklamačný poriadok

1.     Klient má právo reklamovať chybu, ktorá sa vyskytla na strane Prevádzkovateľa. Klient je zároveň oprávnený v rámci reklamačného postupu požadovať primeranú náhradu škody, ktorá mu preukázateľne vznikla v dôsledku chyby na strane Prevádzkovateľa, alebo žiadať primeranú zľavu z ceny.

2.     Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď Klient chybu zistil, alebo mohol zistiť.

3.     Reklamáciu je Klient oprávnený uskutočniť písomne vo forme emailu na adresu: reklamacia@realitny.sk), pričom reklamácia musí byť doručená Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 7 dní odo dňa je prevzatia.

4.     Chybou na strane Prevádzkovateľa sa rozumie nefunkčnosť Služieb, uvedených v Objednávke, a to po dobu dlhšiu ako 12 hodín za obdobie predchádzajúcich 24 hodín. Chybou na strane Prevádzkovateľa nie je, ak Služby nie sú u Klienta dostupné v dôsledku výpadku pripojenia alebo iných technických komplikácií Klienta na sieť Internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá.

5.     Zľava z ceny sa uplatňuje formou dobropisu alebo ponúknutia náhradných Služieb.

6.     Námietky voči vystaveným faktúram, ktoré by mali za následok obmedzenie práva na vznik pohľadávky Prevádzkovateľa voči Klientovi, je povinný Klient uplatniť písomne u Prevádzkovateľa a to do 7 dní odo dňa, keď mu bola faktúra doručená.

Článok 10.
Záverečné ustanovenia

1.     Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi Zmluvnými stranami, sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním s cieľom vyriešiť spor dohodou. V prípade, ak sa Zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

2.     Všetky oznámenia a ďalšie úkony vrátane právnych úkonov, ktoré majú byť podľa Zmluvy alebo príslušných právnych predpisov urobené písomne alebo budú urobené písomne, sa budú doručovať druhej Zmluvnej strane osobne alebo doporučenou poštou na poslednú známu adresu tejto Zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že ak adresát odmietne prevziať zásielku alebo ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená, platí, že zásielka bola doručená na druhý deň po dni jej odoslania.

3.     Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje Klientov formou zverejnenia zmien na Webových stránkach s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.

4.     Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať informácie, získané v rámci vzájomnej spolupráce, tretím stranám. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že on a jeho oprávnené osoby, ktoré pri výkone svojej práce prichádzajú do styku s citlivými údajmi Klienta, budú zachovávať mlčanlivosť o nich podľa Zákona o ochrane osobných údajov, a nevyužijú ich pre osobnú potrebu a sprístupnenie tretím stranám bez súhlasu dotknutej osoby.

5.     Všetky vzťahy neupravené v Zmluve a/alebo VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR.

6.     V prípade, ak sa niektoré ustanovenia Zmluvy a/alebo VOP stanú celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných, neúčinných a nevykonateľných ustanovení sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.

7.     Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred VOP. Pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou Zmluvných strán v Zmluve.

8.     Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 15.06.2008.